Tribunal för barnets bästa

23 nov 2019 09:00 - 16:00

World Trade Center - konferens, Klarabergsviadukten 70 och Kungsbron 1 , 11164 Stockholm

VARFÖR GÅR BARNETS BÄSTA UNDER RADARN?

Många ser och reagerar på att socialtjänstens utredningar för barnets bästa, inte är rättssäkra utan godtyckliga. Detta i i vårdnadstvister och vid barnomhändertagande. Detta styrks av forskning. Varför går det under radarn?

Inget barn och ingen mamma, pappa, mor- och farförälder, eller andra människa får utsättas för godtyckliga ingrepp i sitt privatliv, familjeliv och hem. Istället ska barn och människor skyddas av samhället mot sådana godtyckliga ingrepp.

Barnkonventionen artikel 16 och Mänskliga rättigheter artikel 12.

Hur egendomligt det än kan verka, så använder socialtjänstens utredningar för barnets bästa, inte evidensbaserade/vetenskapliga utredningsmetoder. Istället använder de godtyckliga utredningssätt. Detta påvisar omfattande forskning, research och över 400 expertgranskade barnutredningar.

Godtyckliga utredningssätt gör det omöjligt för utredningarna att vara rättssäkra, inriktade på att frigöra människors resurser och för barnets bästa, förenklat sagt. Istället innebär det motsatsen. Med domstolsbeslut utifrån dessa rättsosäkra utredningar, kan de utgöra godtyckliga ingrepp i barns och vuxnas mänskliga rättigheter.

Detta är ett systemfel. Ett systemfel som kan slå åt olika håll vilket media upprepat avslöjar:

 • Antingen att barn som borde omhändertas, inte omhändertas. Detta eftersom socialtjänstens godtyckliga utredningar inte hittar någon vanvård. Tyvärr kan barn sedan till och med dö av vanvård.
 • Eller motsatsen: Att barn som inte borde skiljas från en eller båda sina föräldrar (ibland mor- och/eller farföräldrar alternativt familjehem) ändå skiljs trots att det inte finns någon grund för det. Detta för att socialtjänstens godtyckliga utredningar kan överdriva, skapa problem som inte finns och även sådana som de inte har kompetens att diagnosticera för.

 • Det vill säga barn lider, mammor lider, pappor lider, mor- och farföräldrar lider, utan rättssäker grund.

Detta i vårdnadstvister eller vid barnomhändertagande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av unga (LVU).

Trots medias regelbundna avslöjanden under många år, sker ingen tillräcklig förbättring.

En förbättring måste till

Trots att detta bekräftas av ovanligt mycket forskning, research och till och med över 400 expertgranskade utredningar för barnets bäst, se till exempel: www.vetenskapligutredningsmetodik.nu, så verkar detta gå under radarn för många som har tillsyn över socialtjänsten och andra som ofta stödjer utsatta barn.

En viktig orsak kan vara:

 • Att det är svårt att förstå vad vetenskapliga utredningsmetoder är (för ofta förklaras de med akademiska termer).
 • Att det är svårt att förstå hur de är nödvändiga i utredningar för barnets bästa (för ofta lärs de ut inom biologi, fysik, kemi).
 • Att detta sällan förklaras så att det är enkelt att förstå för icke-vetenskapspersoner.
 • Att det samtidigt är svårt att tro att den myndighet som utsetts till att värna barnets bästa, faktiskt systematiskt kan göra motsatsen (trots att detta bekräftas av ovanligt mycket forskning som sagt).

Syften för vår Tribunal för barnets bästa:

  • Att förklara ett fåtal vetenskapliga utredningsmetoder (istället för alldeles för många på en gång. Intressant är att dessa få är grundläggande för rättssäkerhet).
  • Att förklara dem utifrån utredningar för barnets bästa i vårdnadstvister och vid barnomhändertaganden (istället för utifrån forskning inom abstrakta områden).
  • Att förklara detta så pedagogiskt att det blir uppenbart för alla som deltar på vår Tribunal.
  • Att dela med oss av utomordentlig pedagogisk dokumentation. En dokumentation som dessutom kan användas för att undersöka om vad som presenteras på Tribunalen verkligen stämmer och är relevant. Detta eftersom viktigt autentiskt underlag är anonymiserat så att ingen ansvarig behöver kommentera enskilda fall med risk för att exponera inblandade barn, föräldrar eller socialtjänsthandläggare.
  • Att utifrån vår omfattande research, presentera hur detta måste få ett snabbt slut och konstruktivt kan börja lösas.

Vem ska delta?

Vi hoppas att representanter från Barnombudsmannen, socialministern, riksdagsledamöter i Riksdagens sociala utskott, ansvariga på Socialdepartementet och Socialstyrelsen, kommunpolitiker i socialnämnder, domare, rättsliga ombud och forskare inom juridik samt aktiva inom barnrättsorganisationer som Bris, Childhood, Rädda barnen, Unicef och människorättsorganisationer som Civil Rights Defenders, deltar.

Vi hoppas också att många drabbade mammor, pappor, mor- och farföräldrar samt andra för barnet närstående, vill komma till vår Tribunal för barnets bästa. För även om man ofta känner på sig att socialtjänstens utredningar haft skeva informationsurval, att analyserna och bedömningarna blivit tokiga med så hemska konsekvenser, så är det ofta mycket svårt att sätta fingret på vad det är som egentligen är fel. Nu finns möjlighet att förstå.

Det har också visat sig värdefullt för drabbade att komma till våra möten för att få träffa andra med liknande erfarenheter.

Vi tror också att det kommer vara värdefullt för ansvariga och makthavare att få träffa drabbade föräldrar och vuxna i ett konstruktivt och sakligt sammanhang som vår Tribunal, och vice versa.

Tribunalen för barnets bästa sker i World Trade Center, Stockholm, och i dess konferensanläggning. Man kan komma in från två håll, endera från T-centralen eller från Kungsbron. Innanför entrédörrarna måste man åka en lång rulltrappa upp och sedan gå igenom den långa korridoren till mitten av huset där konferensanläggningen finns.

Varmt välkomna hälsar Barnets bästa ideella förening

P O S T   S C R I P T U M

Till sist något som inte är rättsosäkert men som också är viktigt.

När vi fick nuvarande socialtjänstlag så var den ett uttryck för att vilja göra upp med en människo- och samhällssyn där man ofta såg ned på människor med olika livsutmaningar. Det kan sägas ha legat bakom att många kvinnor tvångssteriliserades/steriliserades och många fosterhemsbarnen vanvårdades under förra århundradet.

Den nuvarande socialtjänstlagen syftade till att förbättra den människo- och samhällssynen. I socialtjänstlagens portalparagraf (första kapitlet, första paragrafen) står att samhället och socialtjänsten ska respektera människors integritet och självbestämmande samt skapa social och ekonomisk trygghet. Detta genom att när människor har utmaningar, som i sin föräldraroll, så ska de få hjälp att frigöra sina resurser.

Vi kommer också att utifrån forskning påvisa hur detta ofta är frånvarande. Ofta kan man istället prata om en icke-respekt för människors integritet och självbestämmanderätt samt att socialtjänsten kan rasera familjers sociala och ekonomiska trygghet. Det vill säga att inriktningen på att frigöra människors resurser, är frånvarande. Vi kommer även inom detta område att bidra konstruktivt.

AGENDA

 • Om Barnets bästa ideell förening, viktiga frågeställningar i researcharbetet samt researchmetoder
 • Barnkonventionen och mänskliga rättigheter med bäring på socialtjänstens utredningar för barnets bästa
 • Evidensbaserad praktik med bäring på socialtjänstens utredningar
 • 8 + 6 nödvändiga vetenskapliga utredningsmetoder i utredningar för barnets bästa
 • Vetenskapen om att intervjua och bedöma barns utsagor
 • Om frigörandet av människors resurser i socialtjänstens utredningar
 • Om utmaningar med tilltron till socialtjänstens barnutredningar från landets över 290 kommuns socialnämndspolitiker, advokater och domare.
 • Förslag på hur missförhållanden kan rättas till

Observera, två olika start- och sluttider:

 • För utsatta föräldrar, mor- och farföräldrar och andra anhöriga, börjar vi redan 9:00 och slutar 16:00. 
 • För ansvariga, barnrätts- och människorättsorganisationer, advokater, domare, journalister, så sker starten 10:00 och slutar 15:00
 • Köp gärna biljett till vår efterföljande middag klockan 17 - 21