Sveriges framtida försvar

16 maj 2019 18:00 - 19:30

ABF Stockholm, Sveavägen 41, 111 83 Stockholm

Den 14 maj lägger försvarsberedningen efter två års arbete fram sin slutrapport om det framtida svenska försvaret. Samtliga åtta riksdagspartier har varit representerade i beredningen som gjort säkerhetspolitiska bedömningar och förberett riksdagens kommande femåriga försvarsbeslut. Syftet har varit att söka enighet över den politiska blockgränsen.
I en delrapport som presenterades i december 2017 och som behandlade civila försvaret skrevs att "ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas" och rekommenderades lagring av livsmedel i beredskapssyfte. En bred samsyn har rått i försvarsberedningen om att ett skärpt läge i omvärlden för första gången sedan 1970-talet kräver att försvaret måste växa, bland annat genom en fördubbling av numerären i armén. Olika bud har lagts om hur mycket försvaret ska få kosta. Från nuvarande dryga en procent av BNP, har i politiska debatten nämnts en höjning till 1,5 procent, och till och med 2 procent. Försvarsministern har försökt dämpa förväntningarna om utrymmet för kostnadsökningar.

I den allmänna debatten har efterlysts att andra inslag i säkerhetspolitiken borde ges större utrymme, såsom utrikes- och handelspolitiken, förtroendeskapande åtgärder, samarbete mellan civilsamhällena och på mellanfolklig nivå m.m. Därtill har kritiska synpunkter framförts om svenska militärinsatserna i Afghanistan och Irak under USAs ledning.

Medverkande:
Björn von Sydow, ordförande i försvarsberedningen, tidigare försvarsminister och riksdagens talman

Samtalsledare:
Gunnar Lassinantti, ABF Stockholm

Lokal: Sandlersalen, plan 1
Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

Ordinarie Ej tillgänglig
Pensionär, students, arbetssökande Ej tillgänglig