skip to main content

Event avslutat - Missade du detta event?

Kolla in dessa handplockade kommande!För information om tidigare evenemang, scrolla bara nedåt.
Andra event från arrangören
Laddar...
 
 
Genvägar
Laddar...
 
 
Andra events i samma kategori
Laddar...
 
 
Rekommenderade events
Laddar...
 
 

Seminarium - Lek möter konst!

Eventet är avslutat

Seminarium - Lek möter konst!

Från Gratis

Beskrivning

Konst & lek

Seminarium på Lunds konsthall i samarbete med Wanås konst och Hage/Råängen

28 april 2022, kl. 17–20.30

Medverkande: Gabriela Burkhalter, Jake Ford, Luca Frei, Elisabeth Millqvist, Sara Backman Prytz, Åsa Nacking

Seminarium om den lekbara konsten, leken i konsten och synen på barn och barndom. Föreläsningar av stadsplanerare och kuratorn till utställningen The Playground Project på Lunds konsthall, Gabriela Burkhalter, konstnär Luca Frei och Lektor i barn- och ungdomsvetenskap Sara Backman Prytz (Uppsala universitet).

Under seminariet hålls även panelsamtal som inkluderar de inbjudna talarna samt Jake Ford, landskapsarkitekt White Arkitekter; Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan Svenska kyrkan; Elisabeth Millqvist, konstnärlig ledare Wanås Konst; Åsa Nacking, chef Lunds konsthall.

Moderator är kurator och konstnär Hans Carlsson. Kaffe och smörgås finns till försäljning till självkostnadspris på gården från kl. 16.30. Seminariet hålls på engelska. Anmälan (max 60st) här på biletto. För mer info: lundskonsthall@lund.se

Seminariet på Lunds konsthall är en del av det pågående samarbetet Lek möter konst! mellan Wanås Konst, Lunds domkyrka/Råängen och Lunds konsthall. De tre institutionerna arbetar just nu med utställningar och projekt som handlar om lek, stads- och landskapsplanering och konst.

Lunds konsthall visar utställningen The Playground Project (5 februari–8 maj) om 1900-talets lekskulpturer, Wanås Konst visar en utställning (5 mar–1 maj) som bygger på Beatrice Alemagna och Sara Stridsbergs bok Vi går till parken, och Lunds domkyrka/Råängen planerar en gestaltad lekmiljö av den multidisciplinära designstudion Byggstudio, i projektet Hage, en offentlig trädgård byggd för den nya stadsdelen Råängen i Lund. Med anledning av detta bjuder de tre institutionerna in till ett antal programpunkter under våren. Ett av dessa är seminariet på Lunds konsthall.

Program

17.00–17.10 Välkomsthälsning

17.10–17.50 Föreläsning: Gabriela Burkhalter

17.50–18.30 Föreläsning: Luca Frei

18.30–18.45 PAUS

18.45–19.25 Föreläsning: Sara Backman Prytz

19.25–19.55 Panelsamtal 1

19.55–20.25 Panelsamtal 2

Föreläsningar och panelsamtal

Sara Backman Prytz

Ett sekel av lek: historiska perspektiv på platser för barn i 1900-talets Sverige

Barns lek är inte tidlös, utan speglar vår föränderliga värld. Genom leken bearbetar, härmar och fantiserar barn om saker som har påverkat dem. Vuxenvärlden styr också barns aktivitet genom att sätta ramarna för deras handlingsutrymme. Var ska barnens lek äga rum, hur länge, vad är tillåtet och vilka leksaker har de tillgång till? Backman Prytz föreläsning handlar om hur barns lek och förutsättningar för denna har sett ut under 1900-talet.

Sara Backman Prytz är docent i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet. Bland hennes forskningsintressen kan barndomens historia, utbildningshistoria och genushistoria nämnas.

Gabriela Burkhalter

Att ge plats åt leken i det offentliga rummet: tre tillvägagångssätt

Hur kan vuxna och barn knyta an till stadsmiljön? I sin föreläsning presenterar Gabriela Burkhalter konstverk och lekskulpturer som byggdes till de så kallade New Towns i Skottland från 1970-talet och framåt, konstgjorda landskap för ”naturlig” lek i tyska städer under 1980-talet och stadsomvandlingar som syftar till att ge plats åt leken i övergivna stadsmiljöer i dagens Mexiko.

Gabriela Burkhalter, bor och arbetar i Basel, Schweiz, hon är stadsplanerare och curator för The Playground Project, en vandringsutställning om de moderna lekskulpturernas historia.

Luca Frei

Att skapa plats för lek, att skapa plats för minnen

Luca Freis föreläsning handlar om två projekt, Simone Fortis See Saw, från 1960 som åter-iscensattes av Frei 2015 och Working Spacing Moving Resting, ett videoperformance gjort i samarbete med Majula Drammeh, 2021. Genom dessa två verk lyfts en diskussion om relationen mellan rörelse, objekt, dansare och sammanhang.

Luca Frei är konstnär och bor och arbetar i Malmö. I flera interaktiva installationsverk, som kan beskrivas som både pedagogiska och lekfulla, har Frei bjudit in betraktaren till delaktighet och dialog. Luca Frei arbetar med en mängd olika uttryck, bland annat skulptur, möbeldesign, performance, utställningskapande och grafisk formgivning. För mer information om Freis konst och ovan nämnda projekt se Lucafrei.info.

Panelsamtal 1

Kulturverksamhet och barnperspektiv

Med Elisabet Millqvist, Lena Sjöstrand och Åsa Nacking

Hur arbetar de tre institutionerna Lunds konsthall, Wanås Konst och Lunds domkyrka/Råängen med frågor om lek och på vilket sätt genomsyrar barnperspektivet de tre verksamheterna?

Panelsamtal 2

Lek som praktisk kunskap

Med Sara Backman Prytz, Gabriela Burkhalter och Luca Frei.

Vad erbjuder leken för möjligheter till förståelse för omvärlden som andra aktiviteter inte tillåter? Blir förhållandet mellan människa och objekt (eller konstverk) till något särskilt när detta etableras genom lek? Är leken en specifik form av praktisk kunskap?

_____________________


Art & Play

Seminar at Lunds konsthall in collaboration with Wanås Art and Hage / Råängen.

April 28, 5–8.30 pm

Participants: Gabriela Burkhalter, Jake Ford, Luca Frei, Elisabeth Millqvist, Sara Backman Prytz, Åsa Nacking

Seminar on playable art, play in art and the changing view on children and childhood. Lectures by city planner and the curator of the exhibition The Playground Project, currently on view at Lunds konsthall, Gabriela Burkhalter, artist Luca Frei and Associate Professor at the Department of Education, Uppsala University, Sara Backman Prytz.

The Seminar also includes panel discussions with the invited speakers as well as with Jake Ford, landscape architect White Architects; Lena Sjöstrand, cathedral chaplain at the Church of Sweden; Elisabeth Millqvist, artistic director Wanås Konst; Åsa Nacking, director of Lunds konsthall

Moderator is curator and artist Hans Carlsson. From 4.30 there will be coffee and a sandwich for sale at the courtyard. The seminar will be held in English. Registration (maximum 60 ppl.) here on billetto. For more info: lundskonsthall@lund.se

The seminar at Lunds konsthall is part of the ongoing Play meets art! - a collaboration between Wanås Art, Lund Cathedral / Råängen and Lunds konsthall. The three institutions are currently working on exhibitions and projects that deal with play, urban and landscape planning and art.

On view at Lunds konsthall is the exhibition The Playground Project (5 February–8 May) about 20th century play sculptures, Wanås Art shows an exhibition (5 Mar – 1 May) based on Beatrice Alemagna and Sara Stridsberg's book Let’s go to the park and Lund Chatedral / Råängen is planning a designed play environment, made by the Norwegian-Swedish multidisciplinary design studio Byggstudio, at their project Hage, a public garden built for the new district Råängen in Lund. Because of this the three institutions invite the audience to a number of events during spring. One of these events is the seminar at Lunds konsthall

Program

17.00–17.10 Welcome greeting

17.10–17.50 Lecture: Gabriela Burkhalter

17.50–18.30 Lecture: Luca Frei

18.30–18.45 PAUS

18.45–19.25 Lecture: Sara Backman Prytz

19.25–19.55 Panel discussion 1

19.55–20.25 Panel discussion 2

Presentation of speaker, lecturers and panel discussions:

Sara Backman Prytz

A century of play: historical perspectives on childhood spaces in 20th century Sweden.

Children's play is not timeless. When children play, our changing world is reflected in their actions: they process, imitate and fantasize about things that have affected them. The adult world also controls children's play by setting the framework for children's space for actions. Where should their play take place, for how long, which games are allowed and which toys do children have access to? This lecture presents what children's play and conditions for play have looked like during the 20th century.

Sara Backman Prytz is an associate professor in child and youth studies at Uppsala university. Her research interests include history of childhood, history of education and gender history.

Gabriela Burkhalter

Playfulness in public space : three approaches

How can adults and children connect to the urban environment? The talk presents art works and play sculptures embedded in the new towns in Scotland from the 1970, artificial landscapes to allow natural play in the 1980s in German towns, and the reconversion of derelict urban infrastructure into play and community space in today Mexico.

Gabriela Burkhalter, based in Basel Switzerland, is an urban planner and the curator of The Playground Project, a travelling show about the history of modern play sculpture, playscapes, building playgrounds and urban (play) activism currently on view at Lunds konsthall.

Luca Frei

Making space for play is making space for memories

Luca Frei reflects upon two projects, Simone Forti's See Saw, from 1960 and re-staged by Frei in 2015, and Working Spacing Moving Resting, a video performance made in collaboration with Majula Drammeh from 2021. Through these two works, Frei will look at the relationship between the movement, the objects, the performers, and the context, as well as their role as a catalyst for new experiences of play, learning and memory.

Luca Frei is an artist living in Malmö, Sweden. His work often contains aspects of pedagogy and play, conveyed in the form of installations that invite participation and dialogue with the public. His practice integrates sculpture, furniture design, performance, exhibition and graphic design. For more info on Frei’s practice and above mentioned works see Lucafrei.info.

Panel discussion 1

Cultural institutions, a children's perspective

With Elisabet Millqvist, Lena Sjöstrand and Åsa Nacking.

How do Lunds konsthall, Wanås konst and Lund Cathedral/Råängen work with questions about play and in what way is the children's perspective included in the activities at the three institutions?

Panel discussion 2

Play as practical knowledge

With Sara Backman Prytz, Gabriela Burkhalter and Luca Frei.

What do play offer in terms of opportunities for understanding the world around us? Does the relationship between man, objects or works of art become something special when this relationship is established through play? Could play even be considered a specific form of practical knowledge?

Arrangör

Här kan du hitta information om Lunds konsthalls utställningar och evenemang. Lunds konsthall är en del av #lundskommun -www.lund.se

Lokal

Lunds konsthall Lunds konsthall, Mårtenstorget 3, 223 51 Lund

Vanliga frågor

 • Jag har inte mottagit min biljett via mail. Vad ska jag göra?

  Det första du kan göra är att kontrollera din spam/skräppost och mailet hamnat där. Dina biljetter skickades som en bilaga och kan ses som spam eller skräppost av vissa e-posttjänster. Du kan alltid också hitta dina biljetter under fliken "Mina biljetter" när du är inloggad på ditt Billettokonto, antingen på webbläsaren eller i vår app. För mer information, läs här.

 • Jag önskar avboka min biljett och få biljetten återbetalad. Vad ska jag göra?

  Det är arrangören som beslutar om återbetalning av biljetter på deras event. Du bör därför kontakta dem direkt för att höra vilka möjligheterna är just för dig. Du hittar deras mailadress i ditt orderbekräftelsemail eller genom att gå in på deras arrangörssida och klicka på "Kontakta arrangören". För mer information, läs här.

 • Jag har registrerat mig på väntelistan, vad händer nu?

  Om fler biljetter blir tillgängliga kommer du, tillsammans med andra som registrerat sig på väntelistan, att meddelas om detta via mail. Köp av de tillgängliga biljetterna sker därefter enligt först-till-kvarn-principen. För mer information, läs här.

 • Var hittar jag länken till ett online-event?

  Vanligtvis tillhandahåller arrangören av eventet detaljerna i orderbekräftelsen som du mottar via mail efter köp eller så kan det hända att arrangören skickar ett uppföljande mail med en länk till deras online-event. Du kan även kika in på eventsidan där du finner arrangörens beskrivning av eventet. För mer information, läs här.

 • Vad är avbeställningsförsäkring och varför skulle jag behöva det?

  Med avbeställningsförsäkringen kan du vid vissa oförutsedda händelser som hindrar dig att delta i ett eventet, begära en återbetalning. För mer information, läs här.

Upptäck mer