Samverkan leder till samskapande och innovationer

29 maj 2018 09:00 - 15:30

Lilla Kulturhuset, Mejerigränden 3, Kävlinge

Dagen inleds med goda exempel kring forum och sammanhang där olika perspektiv kan mötas för att skapa förståelse och nya innovativa tankar.

Unikt för Sverige är den kreativa, maktneutrala och lösningsorienterade fikastrukturen. Vad skulle hända om vi utvecklar den strukturen för delaktighet i samhällsförändring? I små samtalsgrupper runt cafébord undersöker vi med World Café-metodiken tillsammans temat "Hållbara samhälle".

Vid varje bord tänks och samtalas det om samma fråga i varje samtalsomgång. I dialogen utbyts erfarenheter och den gemensamma kunskapen lyfts fram och gemenskapen stärks. Deltagarna byter vid bestämda tidpunkter bord/grupp för att skapa nya infallsvinklar, korsbefrukta och sammanfoga idéer. Processen genomförs i tre olika omgångar; analys, fördjupad analys, utarbeta förslag. Det vill säga; med enkel men tydlig samtalsstruktur, går vi från ord till handling och kopplar de som vill med de som kan. Ju konkretare desto bättre! Arbetet vid borden dokumenteras löpande. I slutet av workshopen presenteras idéer och synpunkter i storforum.

Gratis

Ej tillgänglig