Samtidskonstdagarna 2019

Eventet är avslutat

Samtidskonstdagarna 2019

Biljetter från 500,00 SEK

Plats

Datum

1 okt 2019 17:00 - 3 okt 2019 16:00

Beskrivning

Välkommen på Samtidskonstdagarna  2019: Hållbar/töjbar! 

När: 1–3 oktober i Södertälje/Södermanland
1 okt kl 17.00, Öppning Internationella motståndsmuseet 1978–2020, Södertälje konsthall
2 okt, kl 08.00–20.30 Samtidskonstdagarna
3 okt, kl 08.00–17.00 Samtidskonstdagarna
Var: Södertälje och Gnesta, mer info kommer inom kort
Köp av biljett samt anmälan av specialkost kan göras tom den 15 september -- (Scroll down for English)

Bland de hittills bekräftade medverkande finns:
Kerstin Bergendal, Köpenhamn/Göteborg
Enough Room for Space, Bryssel
Sofía Hernández Chong Cuy, Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
Francis McKee, Center for Contemporary Arts, Glasgow
Mustarinda/HIAP, Kainuu/Helsingfors

Här ser du ett mer detaljerat program.

Samtidskonstdagarna 2019 fokuserar på konstorganisationernas hållbarhet
Konstfältet har tidigare beskrivits utifrån begreppet ekosystem för att synliggöra samspelet mellan aktörer i varierande storlek och värdet av små och medelstora konstverksamheter i detta större ekosystem. Under Samtidskonstdagarna vill vi bjuda in deltagarna att samtala om konstfältets hållbarhet, bortom diskussionen om värde. Vilka relationer mellan olika konstaktörer behöver bli mer hållbara? Vilka plattformar kan vi använda eller utveckla för att kunna ta våra konstnärliga verksamheter vidare? Vilka strukturella förändringar behövs för att möta konstfältets nuvarande och framtida utmaningar?

Socioekonomisk och politisk hållbarhet
På flera platser i landet är konstorganisationer, viktiga för lokalsamhället och konstfältet, utsatta för budgetnedskärningar. Det finns också påtryckningar, inte minst från politiskt håll, som ifrågasätter konstorganisationerna som självklara delar av samhällsutvecklingen. Kraven är höga, stöden otillräckliga. Hur mycket kan dessa verksamheter töjas innan de brister? Kan vi återbruka begreppet hållbarhet och tillsammans föreställa oss vad som krävs för att konstorganisationer ska bli just hållbara? Behöver konstorganisationerna förändra sina arbetssätt för att bli starkare lokalt och i samhället i stort?

Hållbarhet i relation till klimatet
Mänsklig påverkan på klimatet, klimatneutralitet, klimatpåverkande utsläpp, omställning, klimatpepp och klimatångest är några av begreppen som vi har vant oss vid att höra mer och mer såväl i medierna som i vardagen. Vad har konstorganisationerna för möjligheter att skapa medvetenhet kring individens och samhällets ansvar för rättvisa och jämlikhet i relation till miljöfrågor? Vilka omställningar behöver konstorganisationerna genomgå för att bättre möta samtidens klimatutmaningar?

Inspirerande föreläsningar och medskapande samtalsformat utlovas där deltagare själva får möjlighet att diskutera dessa frågor och komma fram till vägar vidare.

Samtidskonstdagarna samlar årligen konstorganisationer från hela Sverige för att diskutera aktuella frågor som berör dem. Detta är andra gången Statens konstråd är huvudarrangör. Samtidskonstdagarna 2019 produceras av Statens konstråd i samarbete med Art Lab GnestaGrafikens HusSödertälje konsthall med stöd från Södertälje kommun och Region Sörmland.

Avgiften täcker de flesta måltider. Måltiderna som ingår är middag den 2 oktober, luncher, fika och frukt.
Om du har allergier, matpreferenser eller andra särskilda kostbehov, mejla oss senast den 15 september till sara.rossling@statenskonstrad.se

Här kan du läsa mer om mat, resor och boende i anslutning till Samtidskonstdagarna.


Anmälan

Anmäl er på denna sida fram tom 27 september kl.23.59 

Samtidskonstdagarna 1–3 oktober 2019 har en deltagaravgift på 1000 kr. Priset inkluderar luncher, eftermiddagsfika, frukt 2–3 oktober och middag den 2 oktober. 

För självorganiserade och konstnärsdrivna organisationer erbjuder vi ett begränsat antal platser till ett reducerat pris på 500 kr. 

Om du har frågor eller undrar något om Samtidskonstdagarna kan du kontakta Sara Rossling på sara.rossling@statenskonstrad.se

Vi arrangerar också en Konferens om deltagande: Engagerande och utmanande – den nya offentliga konsten den 4/10. Här kan du läsa mer om den. 

Foto av Ricard Estay.

In English:

The Contemporary Art Days Summit 2019

Welcome to the 2019 edition of the Contemporary Art Days Summit.
The theme for this year’s edition is “Sustainable/Elastic”.

When: 1–3 October in Södertälje/Södermanland.

1 Oct, 17.00: Opening of the exhibition Internationella motståndsmuseet (International Museum of Resistance) 1978–2020, Södertälje Art Gallery.

2 Oct, 08.00–20.30: The Contemporary Art Days Summit

3 Oct, 08.00–17.00: The Contemporary Art Days Summit

Where: Södertälje and Gnesta, more info soon.

Book your ticket for the Contemporary Art Days Summit here

Currently confirmed speakers include:

Kerstin Bergendal, Copenhagen/Gothenburg
Enough Room for Space, Brussels
Sofía Hernández Chong Cuy, Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
Francis McKee, Center for Contemporary Arts, Glasgow
Mustarinda/HIAP, Kainuu/Helsinki

The 2019 Contemporary Art Days Summit will focus on the sustainability of art organisations. In order to highlight the interaction between larger and smaller actors and the value of small and medium-sized art activities, the field of art has been described as an ecosystem. The Contemporary Art Days Summit will invite participants to discuss art field sustainability beyond the idea of value. Which relationships between art actors need to become more sustainable? Which platforms can we use or develop to enable us to further our artistic activities? What structural changes are required in order to meet the art field’s current and future challenges?

Socio-Economic and Political Sustainability

Art organisations throughout the country that play an important role for the local community and the field of art are subjected to budget cuts. Pressure is also applied, not least politically, questioning whether art organisations constitute a natural element in the development of society. The demands are high and the support insufficient. How far can these activities be stretched before they snap? Can we reuse the concept of sustainability and together imagine what art organisations require to become sustainable? Do art organisations need to change their working methods to become stronger locally and in society at large?

Sustainability in Relation to the Climate

Human influence on the climate, climate neutrality, climate-impacting emissions, conversions, climate pep talks and climate anxiety are some of the concepts we have grown accustomed to hearing about in the media and in everyday life. What opportunities do art organisations have for creating awareness about individual and societal responsibility for justice and equality in relation to environmental issues? What changes do art organisations need to undergo in order to better meet contemporary climate challenges?

Inspiring lectures and participatory discussion formats will provide participants with the opportunity to address these issues and together map out a way forward.

Held annually, the Contemporary Art Days Summit brings together art organisations from throughout Sweden to discuss current issues that affect them. This is the second occasion that Public Art Agency Sweden is the lead organiser. The Contemporary Art Days Summit 2019 is produced by Public Art Agency Sweden in collaboration with Art Lab Gnesta, Grafikens Hus, Södertälje Art Gallery, with support from Södertälje Municipality and Region Sörmland

The participant fee includes dinner on 2 October, lunches, coffee and fruit on 2-3 October. If you have any allergies, dietary preferences or requirements, please contact us by 15 September at sara.rossling@statenskonstrad.se 

Read more about food, travel and accommodation in relation to the Contemporary Art Days Summit here.

Registration

The participation fee for the Contemporary Art Days Summit 1–3 October 2019 is SEK 1,000. The fee includes lunches, afternoon coffee, fruit on 2–3 October and dinner on 2 October.

For self-organising and artist-run organisations we offer a limited number of places at the discounted price of SEK 500.

For questions and further information on the Contemporary Art Days Summit 2019, please contact Sara Rossling, sara.rossling@statenskonstrad.se

We are also organising a conference on participation: Engaged and Challenging – the New Public Art on 4 October 2019. Read more here.Photo: Ricard Estay

Lokal

Södertälje och Gnesta Södertälje konsthall, Lunagallerian 4, 15183 Södertälje

Vanliga frågor

 • Jag har inte mottagit min biljett via mail. Vad ska jag göra?

  Det första du kan göra är att kontrollera din spam/skräppost och mailet hamnat där. Dina biljetter skickades som en bilaga och kan ses som spam eller skräppost av vissa e-posttjänster. Du kan alltid också hitta dina biljetter under fliken "Mina biljetter" när du är inloggad på ditt Billettokonto, antingen på webbläsaren eller i vår app. För mer information, läs här.

 • Jag önskar avboka min biljett och få biljetten återbetalad. Vad ska jag göra?

  Det är arrangören som beslutar om återbetalning av biljetter på deras event. Du bör därför kontakta dem direkt för att höra vilka möjligheterna är just för dig. Du hittar deras mailadress i ditt orderbekräftelsemail eller genom att gå in på deras arrangörssida och klicka på "Kontakta arrangören". För mer information, läs här.

 • Jag har registrerat mig på väntelistan, vad händer nu?

  Om fler biljetter blir tillgängliga kommer du, tillsammans med andra som registrerat sig på väntelistan, att meddelas om detta via mail. Köp av de tillgängliga biljetterna sker därefter enligt först-till-kvarn-principen. För mer information, läs här.

 • Var hittar jag länken till ett online-event?

  Vanligtvis tillhandahåller arrangören av eventet detaljerna i orderbekräftelsen som du mottar via mail efter köp eller så kan det hända att arrangören skickar ett uppföljande mail med en länk till deras online-event. Du kan även kika in på eventsidan där du finner arrangörens beskrivning av eventet. För mer information, läs här.

 • Vad är avbeställningsförsäkring och varför skulle jag behöva det?

  Med avbeställningsförsäkringen kan du vid vissa oförutsedda händelser som hindrar dig att delta i ett eventet, begära en återbetalning. För mer information, läs här.